August

| Print |

2018 | 2019

Course Location Start Date #Days Tuition CEU
Kansas City, MO 1st Aug, 2018 2 $ 895 1.3
Baton Rouge, LA 1st Aug, 2018 2 $ 995 1.3
Anchorage, AK 1st Aug, 2018 2 $ 995 1.9
Bradenton FL 1st Aug, 2018 8 $ 4995 5.2
Bradenton FL 2nd Aug, 2018 2 $ 1795 1.3
Nashville, TN 6th Aug, 2018 2 $ 895 1.3
Pittsburgh, PA 6th Aug, 2018 2 $ 895 1.9
Bradenton FL 6th Aug, 2018 5 $ 3295 2.6
Bradenton FL 6th Aug, 2018 5 $ 3295 3.2
Columbus, OH 6th Aug, 2018 4.5 $ 2895 2.6
Syracuse, NY 7th Aug, 2018 4 $ 1,995 2.6
San Antonio, TX 7th Aug, 2018 2 $ 995 1.9
Nashville, TN 8th Aug, 2018 2 $ 895 1.3
Pittsburgh, PA 8th Aug, 2018 2 $ 895 1.9
Bradenton FL 8th Aug, 2018 8 $ 4295 5.3
Charlotte, NC 13th Aug, 2018 2 $ 895 1.3
Flint, MI 13th Aug, 2018 2 $ 995 1.9
Bradenton FL 13th Aug, 2018 4.5 $ 3295 3.2
Bradenton FL 13th Aug, 2018 5 $ 3495 2.9
Bradenton FL 13th Aug, 2018 2 $ 1795 1.3
Milwaukee, WI 14th Aug, 2018 4 $ 1,995 2.6
Bradenton FL 14th Aug, 2018 2 $ 1795 1.3
Charlotte, NC 15th Aug, 2018 2 $ 895 1.3
Bradenton FL 15th Aug, 2018 3 $ 2195 1.9
Bradenton FL 15th Aug, 2018 2 $ 1695 1.3
Pittsburgh, PA 20th Aug, 2018 2 $ 895 1.3
Baton Rouge, LA 20th Aug, 2018 2 $ 995 1.3
Syracuse, NY 20th Aug, 2018 2 $ 895 1.9
Cleveland, OH 20th Aug, 2018 2 $ 995 1.9
Amsterdam NL 20th Aug, 2018 4.5 $ 2895 2.9
Bradenton FL 20th Aug, 2018 4.5 $ 2995 2.2
Pittsburgh, PA 22nd Aug, 2018 2 $ 895 1.3
Baton Rouge, LA 22nd Aug, 2018 2 $ 995 1.3
Syracuse, NY 22nd Aug, 2018 2 $ 895 1.9
Cleveland, OH 22nd Aug, 2018 2 $ 995 1.9
Buffalo, NY 27th Aug, 2018 2 $ 895 1.3
Milwaukee, WI 27th Aug, 2018 2 $ 995 1.9
Milwaukee WI 27th Aug, 2018 3 $ 1895 1.9
Milwaukee WI 27th Aug, 2018 5 $ 2995 2.9
Bradenton FL 27th Aug, 2018 4.5 $ 2895 2.6
Bradenton FL 27th Aug, 2018 4.5 $ 2995 2.9
Wilmington, DE 28th Aug, 2018 4 $ 1,995 2.6
Bradenton FL 28th Aug, 2018 3 $ 2195 1.9
Buffalo, NY 29th Aug, 2018 2 $ 895 1.3
Milwaukee WI 30th Aug, 2018 2 $ 1695 1.3